யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

கண்ணில் க‌ட்டிக‌ள் குறையn - வாகை ‌விதை

வாகை ‌விதை

அறிகுறிகள்:
  • கண்ணில் க‌ட்டிக‌ள்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வாகை மர விதைகள்
செய்முறை:

வாகை மர ‌விதையை தண்ணீ‌ரி‌ல் உரை‌த்து க‌ண் க‌ட்டிகள் மீது பூ‌சி வர க‌ண் க‌ட்டிக‌ள்  கரையு‌ம்.

No comments:

Post a Comment