யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

தும்மல் குறைய - நல்லவேளை செடி.

நல்ல வேளை
அறிகுறிகள் :
  1. அடிக்கடி தும்மல்.
தேவையானா பொருட்கள் :
  1. நல்லவேளை செடி.
செய்முறை :
நல்லவேளை செடியின் சமூலத்தை எடுத்துப் பிழிந்துவிட்டுச் சக்கையைத் தலையில் வைத்துக் கட்டியெடுக்க  தும்மல்  குறையும்.

No comments:

Post a Comment