யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய- அக்கரகாரம் வேர்

அக்கரகாரம் வேர்
அறிகுகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அக்கரகாரம் வேர்.
செய்முறை:
அக்கரகாரம் வேரை தண்ணீர் விட்டு சுண்ட காய்ச்சிக் காலை, மாலை குடிக்க தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment