யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - சிற்றரத்தை இலை

சிற்றரத்தை இலை 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி.
  •     வாய் நாற்றம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1.     சிற்றரத்தை இலை
செய்முறை:

சிற்றரத்தை இலைகளை நீரில் ஊற வைத்து,இந்நீரால் வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறைந்து,வாய் நாற்றம் குறையும்.
அறிகுறிகள்:
  • தொண்டை வலி.
  • வாய் நாற்றம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சிற்றரத்தை இலை
செய்முறை:
சிற்றரத்தை இலைகளை நீரில் ஊற வைத்து,இந்நீரால் வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறைந்து,வாய் நாற்றம் குறையும்.
- See more at: http://www.grannytherapy.com/tam/category/%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88/%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b2%e0%ae%bf/page/10/#sthash.zPcApOVQ.dpufஅறிகுறிகள்:

    தொண்டை வலி.
    வாய் நாற்றம்.

தேவையான பொருள்கள்:

    சிற்றரத்தை இலை

செய்முறை:

சிற்றரத்தை இலைகளை நீரில் ஊற வைத்து,இந்நீரால் வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறைந்து,வாய் நாற்றம் குறையும்.அறிகுறிகள்:

    தொண்டை வலி.
    வாய் நாற்றம்.

தேவையான பொருள்கள்:

    சிற்றரத்தை இலை

செய்முறை:

சிற்றரத்தை இலைகளை நீரில் ஊற வைத்து,இந்நீரால் வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறைந்து,வாய் நாற்றம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment