யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டைப் புண் குறைய - அன்னாசிப்பழச்சாறு.

 

அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டைப் புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1.     அன்னாசிப்பழச்சாறு.
செய்முறை:

அன்னாசிப் பழச்சாற்றைக் குடித்து விட்டு பிறகு அன்னாச்சிப்பழச் சாற்றில் வாய்க்கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டைப்புண் குறையும்.
அறிகுறிகள்:
  • தொண்டைப் புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அன்னாசிப்பழச்சாறு.
செய்முறை:
அன்னாசிப் பழச்சாற்றைக் குடித்து விட்டு பிறகு அன்னாச்சிப்பழச் சாற்றில் வாய்க்கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டைப்புண் குறையும்.
- See more at: http://www.grannytherapy.com/tam/category/%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88/%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b2%e0%ae%bf/page/6/#sthash.BhOXQDF0.dpuf

No comments:

Post a Comment