யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய‌ - இந்துப்பு. நெய்.

நெய்
அறிகுறிகள்:
  1. நிற்க்காத விக்கல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. இந்துப்பு.
  2. நெய்.
செய்முறை:
இந்துப்பு சூரணத்தை நெய்யுடன் கலந்து உண்ண விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment