யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண்பார்வை பாதிப்பு குறைய - வல்லாரை இலை. பால்.

வல்லாரை
அறிகுறிகள்:
  1. மாலைக்கண்.
  2. தெளிவற்ற கண்பார்வை.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. வல்லாரை இலை.
  2. பால்.
செய்முறை:
வல்லாரை இலைகளை நன்கு அரைத்துப் பாலில் கலந்து அருந்தி வந்தால் கண்பார்வை பாதிப்பு குறையும்.
குறிப்பு:
  • மாலைக்கண் நோயால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment