யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய- தும்பைப் பூ. பசும்பால்.

தும்பைப் பூ
அறிகுறிகள்:
  • தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்தல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தும்பைப் பூ.
  2. பசும்பால்.
செய்முறை:
அதிகாலையில் தும்பைப் பூவைப் பசும்பால் விட்டு அரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து வந்தால் விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment