யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய - விரலி மஞ்சள்.

விரலி மஞ்சள் 

அறிகுறிகள்:
  1. தொடர்ச்சியான விக்கல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. விரலி மஞ்சள்.
செய்முறை:
விரலி மஞ்சள் ஒரு துண்டை எடுத்து சுட்டு தின்றால் விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment