யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

தெளிவான கண் பார்வைக்கு - வாகை இலை.

வாகை இலை
அறிகுறிகள்:
  • கண் பார்வை தெளிவின்மை.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. வாகை இலை.
செய்முறை:
வாகை  இலைகளை அரைத்து கண்களை மூடிக் கொண்டு கண் இமைகள் மேல் தொடர்ந்து கட்டி வந்தால் கண் பார்வை தெளிவாகும்.

No comments:

Post a Comment