யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டைப் புண் குணமாக - அன்னாசிப்பழம்

அன்னாசிப் பழம்
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி
  2. தொண்டை எரிச்சல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. அன்னாசிப்பழம்
செய்முறை:
அன்னாசிப் பழம்  தினமும் சாப்பிட்டால் தொண்டைப் புண் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment