யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டைப்புண் ஆற - தும்பைப் பூ

தும்பைப் பூ 
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டையில் புண்.
  2. தொண்டை வலி.
  3. தொண்டை எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. தும்பைப் பூ
செய்முறை:
தும்பைப் பூவை தினமும் வாயில் போட்டு மென்று தின்று வந்தால் தொண்டைப்புண் ஆறும்.

No comments:

Post a Comment