யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 3 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு குறைய - மாமரத்தின் இளந்தளிர்

மாவிலை 

அறிகுறிகள் :
  •     தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையானா பொருட்கள் :
  1.     மாமரத்தின் இளந்தளிர்.
செய்முறை :

தினமும் மாமரத்தின் இளந்தளிர்களை சாப்பிட்டால் தொண்டை கரகரப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment