யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 1 March 2013

தொண்டை கட்டு குறைய - தான்றி தளிர் இலை.

தான்றி இலை 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டைக்கட்டு.
  •     கோழை.
  •     மூச்சு வாங்குதல்.

தேவையான பொருள்கள்:
  1.     தான்றி தளிர் இலை.
செய்முறை:

தான்றி செடியின் தளிர் இலைகளை இடித்து சாறு பிழிந்து மூன்று வேளை குடித்து வந்தால் தொண்டைக்கட்டு, கோழை, மேல் மூச்சு வாங்குதல் ஆகியவை குறையும்.
அறிகுறிகள்:
  • தொண்டைக்கட்டு.
  • கோழை.
  • மூச்சு வாங்குதல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. தான்றி தளிர் இலை.
செய்முறை:
தான்றி செடியின் தளிர் இலைகளை இடித்து சாறு பிழிந்து மூன்று வேளை குடித்து வந்தால் தொண்டைக்கட்டு, கோழை, மேல் மூச்சு வாங்குதல் ஆகியவை குறையும்.
- See more at: http://www.grannytherapy.com/tam/category/%e0%ae%a4%e0%ae%b2%e0%af%88/%e0%ae%a4%e0%af%8a%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b2%e0%ae%bf/page/4/#sthash.pVOHNG3x.dpuf

No comments:

Post a Comment