யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய - அன்னாசிப் பழ இலை. சர்க்கரை.

அன்னாசிப் பழம்
அறிகுறிகள் :
  1. விக்க‌ல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. அன்னாசிப் பழ இலை.
  2. சர்க்கரை.
செய்முறை :
10 மி.லி. அன்னாசிப் பழ இலைச்சாறுடன் சிறிது சர்க்கரைக் கலந்து சாப்பிட்டால் விக்கல்  குறையும்.

No comments:

Post a Comment