யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று குறைய - வேலிப்பருத்தி இலை.

வேலிப்பருத்தி
அறிகுறிகள் :
  1. நகச்சுற்று.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வேலிப்பருத்தி இலை.
செய்முறை :
வேலிப்பருத்தி இலையை நன்கு அரைத்து எடுத்த விழுதை நகச்சுற்றுக்கு பற்றிட நகச்சுற்று குறையும்.

No comments:

Post a Comment