யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று குறைய - சிலந்தி நாயகம் இலை.

சிலந்தி நாயகம் 
அறிகுறிகள்:
  1. நகத்தில் வலி.
  2. விரல் வீக்கம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சிலந்தி நாயகம் இலை.
செய்முறை:
சிலந்தி நாயகம் இலையை நன்கு நீர்விடாமல் அரைத்து நகத்தில் கட்டினால் நகச்சுற்று குறையும்.

No comments:

Post a Comment