யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று குறைய - மஞ்சள். அறுகம்புல். சுண்ணாம்பு.

மஞ்சள்
அறிகுறிகள் :
  1. நகச்சுற்று.
தேவையான பொருட்கள் :
  1. மஞ்சள்.
  2. அறுகம்புல்.
  3. சுண்ணாம்பு.
செய்முறை :
மஞ்சள், அறுகம்புல்,சிறிதளவு சுண்ணாம்பு இவைகளை கலந்து பூசி வர நகச்சுற்று குறையும்.

No comments:

Post a Comment