யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

யானைக்கால் வீக்கம் குறைய - வல்லாரை இலை.

வல்லாரை

அறிகுறிகள்:
  1. யானைக்கால் நோய்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. வல்லாரை இலை.
செய்முறை:
வல்லாரை இலையை அரைத்து  யானைக் கால் வீக்கம், ரணம் இவைகட்கு மேல் பூசுவதால் யானைக் கால் வீக்கம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment