யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

குதிகால் வலி குறைய - எருக்கு இலை.

எருக்கு செடி
அறிகுறிகள்:
  1. குதிகால் வலி.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. எருக்கு இலை.
செய்முறை:
எருக்கு இலைகளை நெருப்பிலிட்டு வாட்டி, சூடாக இவ்விலை மேல் நின்றால் சில நாட்களில் குதிகால் வலி குறையும்.

குறிப்பு:
  • தொடர்ந்து நிற்பதால் மற்றும் உயரமான செருப்பு அணிவதால் ஏற்படும் குதிகால் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment