யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

கணுக்கால் கட்டி குறைய வசம்பு. மஞ்சள். சுக்கு. சித்தரத்தை. வெற்றிலை.

சுக்கு
அறிகுறிகள்:
  1. கணுக்காலில் கட்டி.
தேவையான பொருள்கள் :
  1. வசம்பு.
  2. மஞ்சள்.
  3. சுக்கு.
  4. சித்தரத்தை.
  5. வெற்றிலை.
செய்முறை :
வசம்பு  5 கிராம் மஞ்சள்  5 கிராம் சுக்கு  5 கிராம் சித்தரத்தை  5 கிராம் எடுத்துப் பொடித்து  வெற்றிலை சாறில் அரைத்து இளம் சூடாக்கி காலில் பூசி வந்தால் கணுக்கால் கட்டி  குறையும்.

No comments:

Post a Comment