யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

படர் தாமரை குறைய - அமுக்கிரா கிழங்கு.

அமுக்கிரா  அமுக்கிரா கிழங்கு

அறிகுறிகள்:
  1. அரிப்புகள்.
  2. புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அமுக்கிரா கிழங்கு.
செய்முறை:
அமுக்கிரா கிழங்கை அரைத்து படர்தாமரை உள்ள இடத்தில் பற்று போட்டு வந்தால் படர்தாமரை குறையும்.

No comments:

Post a Comment