யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 5 October 2014

மூட்டு வீக்கம் குறைய

அமுக்கரா

அறிகுறிகள் :

  • மூட்டு வலி.
  • மூட்டு வீக்கம்.

தேவையானப் பொருட்கள்:

  1. அமுக்கரா இலை,வேர்.


செய்முறை :

அமுக்கரா இலை, வேர் ஆகியவற்றை சம அளவு எடுத்து அரைத்து பற்று போட மூட்டு வலி, மூட்டு வீக்கம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment